RETKOWO - JEDYNE TAKIE MIEJSCE

AKTUALNOŚCI


Archiwum

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland 22 października 2012 roku zakończyło spłatę długu i uregulowało zadłużenie na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstałego w 2002 roku.W 2009 ROKU ZOSTAŁ WYBRANY NOWY ZARZĄDW lutym 2009 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia EKOLAND nie udzieliło absolutorium dla Przewodniczącego Zarządu Mieczysława Babalskiego. Powodem nie udzielenia absolutorium było jednoosobowe podejmowanie decyzji finansowych, które spowodowały zadłużenie Stowarzyszenia (1), nie wykorzystanie możliwości związanych z udziałem w I edycji Kampanii Promocyjnej Rolnictwa Ekologicznego (2) i brak sporządzania bilansów (3). Przewodniczący Babalski nie podjął skutecznych kroków w kierunku spłacenia zadłużenia, mimo, że w Oddziale Kujawsko-Pomorskim (gdzie również pełnił funkcję Przewodniczącego) w bilansie wykazywano corocznie około 50.000 zł obrotu. Nie przekazywał też rzeczywistego obrazu sytuacji dla Delegatów o zagrożeniu dla Stowarzyszenia Ekolamd. Nowy Zarząd z Przewodniczącą Danutą Pilarską, wybrany w 2009 roku nie otrzymał dokumentów od byłego Przewodniczącego Zarządu Głównego Ekoland Mieczysława Babalskiego, który nie dokonał również inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Będąc nadal Przewodniczącym Oddziału Kujawsko-Pomorskiego nie realizował uchwał Walnego Delegatów, nie przestrzegał statutu Stowarzyszenia i podjął samowolnie próbę zmiany statutu w swoim Oddziale. Za to działanie uchwałą Zarządu Głównego został pozbawiony członkostwa w Stowarzyszeniu EKOLAND. Zarząd wysłał informację do organu nadzoru i do KRS, oraz banku i zażądał zablokowania zmiany statutu. Do wszystkich pozostałych członków Oddziału Kujawsko–Pomorskiego Stowarzyszenia Ekoland  zostały wysłane pisma, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z poleceniem potwierdzenia członkostwa w Stowarzyszeniu. Tylko cztery osoby potwierdziły członkostwo. W tej sytuacji Walne Delegatów podjęło uchwałę o odwołaniu Oddziału. Zarząd wysłał dokumenty do KRS, Starostwa Toruńskiego jako organu nadzoru i zawiadomił bank o konieczności zablokowania konta. Na skutek sprzecznych interpretacji prawnej miedzy KRS Toruń i KRS Bydgoszcz i braku możliwości odwołania Oddziału Kujawsko–Pomorskiego nie został on wykreślony z KRS i kompetencje Zarządu się wyczerpały.W 2009 roku Zarząd został przez Walne Delegatów zobligowany do podjęcia działań naprawczych zmierzających do oddłużenia Stowarzyszenia i usprawnienia jego funkcjonowania.Stowarzyszenie posiadało trzy konta bankowe zajęte przez komornika. Dwa z nich zostały zlikwidowane. Pomimo zajęcia konta przez komornika i braku środków finansowych bieżące działania statutowe były realizowane poprzez zaangażowanie prywatnych środków finansowych przez Przewodniczącą Danutę Pilarską . Spłacono komornika i odblokowano konto. Wznowiono, zamknięte przez Mieczysława Babalskiego, postępowanie przeciwko Agacie Szlagier- Jabłońskiej z końcowym wyrokiem z egzekucją do zwrócenia Stowarzyszeniu Ekoland całego zadłużenia . Wystąpiono do NFOŚ i GW o zawarcie umowy dotyczącej spłaty zadłużenia i kary umownej. Umowa została zrealizowana. Spłacono Komornika. Po spłaceniu zadłużenia i kary umownej, wystąpiono z pismem o umorzenie odsetek. W dniu 22.X 2012 roku Stowarzyszenie EKOLAND zakończyło spłatę swojego zadłużenia i uregulowało dług w NFOŚ i GW. Można było tego dokonać dzięki życzliwości i merytorycznej pomocy ze strony Ministerstwa Rolnictwai Rozwoju Wsi, NFOŚ i GW, dużemu zaangażowaniu niektórych członków Stowarzyszenia, kilku darczyńcom spoza Ekolandu i determinacji Danuty Pilarskiej, Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ekoland .Ad1.W 2002r Agata Szlagier –Jabłońska ówczesna Przewodnicząca Zarządu podpisała umowę z NFOŚiGW o numerze 607/2002/Wn-50/EE/D. Z powodu jej nierozliczenia NFOŚiGW zażądał zwrotu dotacji oraz zapłacenia kary umownej.
Wiceprzewodniczący Mieczysław Babalski na rozprawie przeciwko Agacie Szlagier-Jabłońskiej (winnej nierozliczenia umowy dotacji) zadecydował o zakończeniu sprawy. Tym samym pozwolił na uniknięcie przez nią odpowiedzialności. Ta decyzja spowodowała zadłużenie: 50.655 zł zadłużenie z tytułu nierozliczenia umowy dotacji 697/2002/Wn-50/EE-EE/D z dnia 29.11.2002r15.800 zł Komornik3615 zł koszty sądowe z tytułu egzekucji39.000 zł odsetkiŁącznie daje to sumę 109212,81 złAd2.Projekt (na sumę 800.000 zł netto) skierowany do Stowarzyszenia EKOLAND został , decyzją Przewodniczącego, przekazany dla innej organizacji i członkowie EKOLANDu nie uczestniczyli w nim.Ad3.W Oddziale Kujawsko–Pomorskim Przewodniczący wzorowo prowadził dokumentację, a w Stowarzyszeniu EKOLAND Zarząd Główny nigdy nie było prawidłowej dokumentacji finansowej. Nowy Zarząd musiał sporządzić bilans otwarcia, aby złożyć prawidłowo dokumenty do US.Wiarygodność stwierdzeń w powyższym piśmie można zweryfikować na podstawie dokumentów sądowych, notatek służbowych i dokumentów księgowych będących w posiadaniu Stowarzyszenia EKOLAND.Zarząd Główny Stowarzyszenia EkolandPrzewodniczą Zarządu Głównego EkolandDanuta Pilarska20 grudnia 2012 

Desing by PP